اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تخلیله اتاق های دانشجویان

اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تخلیله اتاق های دانشجویان


اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تخلیله اتاق های دانشجویان

اطلاعیه شماره 2 - در خصوص تخلیله اتاق های دانشجویان

اطلاعیه شماره 2

خوابگاههای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

در پی سئوالات مکرر و ابهامات ایجاد شده در خصوص اطلاعیه شماره 1  (متقاضیان برداشتن وسایل شخصی ضروری دانشجویی) بدینوسیله توصیه می شود دانشجویان عزیز در خانه بمانند شهر و محل اقامت خود را ترک نکنند مسئولین را در رسیدن به وضعیت عادی یاری نمایند وسایل متعلق به دانشجویان محفوظ خواهد بود.

 

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز